Misusing The Name

Sermon by Chris Taylor on Exodus 20:7